Regulamin
II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
„ NIE dla SMOGU!”

Patronat naukowy:
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
Rektor WSB w Poznaniu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Głównymi organizatorami II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.: „NIE dla SMOGU!”, zwanej dalej Olimpiadą, są: Straż Miejska Miasta Poznania oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
2. Partnerami i jednocześnie współorganizatorami Olimpiady są: Straż Miejska Miasta Kalisza, Straż Miejska w Śremie, Straż Gminna w Czerwonaku, Straż Miejska w Swarzędzu, Straż Miejska w Murowanej Goślinie, Straż Miejska we Wrześni, Straż Miejska w Gostyniu.
3. W ramach Olimpiady powołuje się Komisje:

 • a. Komisja Główna, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz współorganizatorów - komendanci poszczególnych straży miejskich/gminnych lub osoby wyznaczone przez poszczególnych komendantów, koordynator Olimpiady oraz przedstawiciel WSB w Poznaniu;
 • b. Komisje Terenowe, w skład których wchodzą: jeden przedstawiciel straży miejskiej/gminnej oraz dwóch przedstawicieli szkoły biorącej udział w Olimpiadzie. Liczba komisji terenowych odpowiada liczbie szkół, w których zostaną przeprowadzone testy w pierwszym i drugim etapie Olimpiady.

4. Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczniom szkół średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) pobierającym naukę na terenie województwa wielkopolskiego. Tożsamość uczestników Olimpiady potwierdzana będzie na podstawie legitymacji szkolnej.
5. Za prace merytoryczne i organizacyjne związane z przeprowadzeniem Olimpiady odpowiadają Organizatorzy lub osoby wskazane przez Organizatora.
6. Komisja Główna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu poszczególnych etapów Olimpiady oraz wprowadzania zmian w Regulaminie Olimpiady.
7. Zakres problematyki, jaki zostanie poddany weryfikacji w ramach Olimpiady określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Przystąpienie do Olimpiady jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków niniejszego Regulaminu. Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę:

1) na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018r, poz. 1000.) - zał. nr 4 do Regulaminu;
2) na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczanie dokumentacji fotograficznej na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach - zał. nr 4 do Regulaminu.

§ 2. Cele i idee Olimpiady

1. Poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży w zakresie ładu i porządku publicznego.
2. Aktywizacja zachowań prospołecznych wśród młodzieży w ich środowiskach lokalnych.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie i postępowanie.
4. Wykształcenie wśród młodzieży nawyków i umiejętności w zakresie budowania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
5. Polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowiskach lokalnych.

§ 3. Komisje Olimpiady

1. Skład Komisji w I i II etapie Olimpiady określa § 1 ust. 3 Regulaminu.
2. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Głównej wskazuje Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania.
3. W skład Komisji mogą wejść także zaproszeni przez Komisję Eksperci, którzy pracują z Komisjami w zakresie merytorycznym.
4. Przewodniczącego Komisji Terenowej wskazuje dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest I lub II etap Olimpiady.
5. Przewodniczący Komisji Terenowej kieruje pracami Komisji Terenowej.
6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga się poprzez głosowanie jawne członków komisji, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

§ 4. Przebieg Olimpiady

1. Olimpiada przeprowadzona będzie w trzech etapach.
2. Terminy realizacji poszczególnych etapów Olimpiady oraz przekazanie protokołów z wynikami testów ustala Komisja Główna.
3. I etap odbędzie się w szkołach lub w miejscu wyznaczonym przez straż danej gminy, pod nadzorem straży miejskich i gminnych.
4. II etap odbędzie się w szkołach lub w miejscu wyznaczonym przez straż danej gminy pod nadzorem straży miejskich i gminnych.
5. III etap - finałowy - miejsce finału Olimpiady określone jest w Regulaminie Szczegółowym.
6. Uczestnicy Olimpiady zakwalifikowani do III etapu zobowiązani są do dostarczenia autorskiego projektu wraz z prezentacją multimedialną do właściwiej terytorialnie straży miejskiej lub gminnej.
7. Wymagania formalne prac finałowych określa Regulamin Szczegółowy.
8. Zasadnicze kryteria oceny prac:

 • a. zawartość merytoryczna pracy;
 • b. umiejętność zawarcia tematyki i logicznego formułowania wniosków;
 • c. umiejętność wykorzystania metod badawczych;
 • d. poprawność językowa;
 • e. strona estetyczna;
 • f. innowacyjność;
 • g. umiejętność przedstawienia prezentacji;
 • h. stopień osiągnięcia zakładanego celu;

9. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy Olimpiady.

§ 5. Nagrody

1. Nagrody i upominki dla każdego finalisty zapewniają fundatorzy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
2. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca jest „darmowy indeks” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach I stopnia. Oznacza to bon o wartości 13 500 zł (3 lata studiów), z którego można dokonać wniesienia opłaty na wyżej wymienionym kierunku oraz wybranej przez laureata Olimpiady specjalności oraz formie kształcenia (studia stacjonarne lub niestacjonarne).
3. Bon, o którym mowa powyżej może być również wykorzystany na opłacenie dodatkowych opłat związanych z kształceniem na Uczelni, tj. opłata wpisowa, opłaty za legitymację oraz opłata za wydanie dyplomu. W przypadku powtarzania roku bądź semestru wykorzystanie bonu na opłatę czesnego w roku powtarzanym nie będzie możliwe.
4. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przyzna osobie, która zajęła pierwsze miejsce dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona, lecz zostanie pobrana jako podatek od nagród przyznanych w Olimpiadzie, odprowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 roku poz.361 ze zm.).
5. Warunkiem koniecznym wydania nagrody jest podanie przez Laureata wszelkich niezbędnych danych do odprowadzenia podatku, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku rezygnacji przez laureata I miejsca z nagrody głównej, o której mowa w ust. 4, może ona zostać przekazana zdobywcy II miejsca.
7. Laureat Olimpiady rozpoczyna naukę w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. W przypadku losowym czas rozpoczęcia nauki będzie rozpatrywany indywidualnie przez Uczelnię.
8. Wykaz pozostałych nagród oraz upominków wraz z podaniem ich wartości zostanie opublikowany w aneksie do niniejszego regulaminu, nie później niż w pierwszej połowie marca 2019 roku.

§ 6. Tryb Odwoławczy

1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji. W tym celu winien zgłosić się osobiście w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26.
2. Jeżeli Uczestnik lub jego opiekun uznają, że został oceniony niesprawiedliwie, lub niezgodnie z Regulaminem, mają prawo do złożenia odwołania na piśmie podając uzasadnienie.
3. Odwołanie od decyzji Komisji składa się do Przewodniczącego Komisji Głównej, po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż 14 dni od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego).
4. Odwołanie można złożyć osobiście u Kierownika Referatu Koordynacji Służb SMMP lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
5. Przewodniczący Komisji Głównej dokonuje wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu i udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu odwołania.
6. Decyzja Komisji Głównej w III etapie Olimpiady jest ostateczna.
7. W trybie odwoławczym zawsze uczestniczą eksperci, powołani przez Przewodniczącego Komisji Głównej.

§ 7. Sytuacje szczególne

1. W przypadku udziału w Olimpiadzie osób niepełnosprawnych, organizatorzy zapewniają dostęp do sal egzaminacyjnych oraz umożliwiają korzystanie z niezbędnych urządzeń technicznych.
2. Komisje właściwe dla eliminacji I, II, III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

 • a. złamanie Regulaminu Olimpiady;
 • b. korzystanie z niedozwolonych pomocy;
 • c. stwierdzenie niesamodzielności w opracowaniu pracy, o której mowa w §4 ust.6. Decyzja ta zatwierdzana jest przez Przewodniczącego Komisji Głównej.

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Olimpiady można uzyskać na stronach internetowych organizatorów. Informacje tam zawarte nie mają charakteru wiążącego. W każdy przypadku pierwszeństwo mają przepisy niniejszego Regulaminu.
4. Zasady przeprowadzenia Olimpiady określa Szczegółowy Regulamin II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „NIE dla SMOGU!”. Szczegółowy Regulamin stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Regulaminu II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „NIE dla SMOGU!”.

 

ZAŁĄCZNIKI do REGULAMINU:

 1. Zakres problematyki;
 2. Karta zgłoszenia;
 3. Protokół uczestnictwa;
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
 5. Instrukcja do przeprowadzenia pisemnego testu I i II etapu.
 6. Szczegółowy Regulamin II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Powrót

Pliki cookies... Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Wiecej....

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.